Screwfix Stourbridge

 • Block C Unit 4
  The Stourbridge Estate
  Stourbridge
  DY8 1JN
 • Opening hours:
  Mon-Fri: 7am to 8pm
  Sat: 7am to 6pm
  Sun: 9am to 4pm

  What is selected store?

Nearby stores