Screwfix Leighton Buzzard

Screwfix Leighton Buzzard

 • Unit B
  Chiltern Industrial Estate
  Leighton Buzzard
  Bedfordshire
  LU7 4TU
 • Opening hours:
  Mon-Fri: 7am to 8pm
  Sat: 7am to 6pm
  Sun: 9am to 4pm

  What is selected store?